om os
[RUMMETS SPROG] arbejder på baggrund af en transdisciplinær metodik og...

[RUMMETS SPROG] arbejder på baggrund af en transdisciplinær metodik og rådgiver, udvikler og designer derfor læringsrum og skolearkitektur med afsæt i en teoridannelse skabt på indtægter fra både arkitekturteori, fænomenologi, pædagogisk- og didaktisk teori, uddannelsesociologi, antropologi, kunstteori og lyrik, interaktiv designteori, perceptionspsykologi, udviklingspsykologi, post-strukturalistiske sprogstudier, neurobiologi og neurolingvistik, socialsemiotik, forskningen omkring kreativitet og innovation, samt kognitionstudier omkring opmærksom, hukommelse og koncentration. 
Men vi henter også indtægter fra empiriske studier omkring elevernes motivation og lærefaglige udbytte på danske skoler, såvel som undersøgelser omkring elevernes forhold til skolernes fysiske rammer. Et sådan massivt kildemateriale har givet os en vidtfavnende og dybdegående indsigt i hele problematikken omkring rummenes betydning for elevernes læreprocesser og skolens daglige virke.

[RUMMETS SPROG] fungerer som underrådgivere i arkitektteams ved nybyggeri af skoler og højere læreranstalter. Samtidig leder vi indretningsprojekter og konkrete re-design af læringsrum på eksisterende skoler. Vi udvikler ydermere læringskoncepter og programmer for kommuner ifht skolernes overordnet didaktiske og pædagogiske retningslinjer hvor de fysiske rammer tænkes med. Vi samarbejder også tit med både kommuner og skoler ifht at kvalificere de beslutninger der skal træffes omkring skolernes fysiske rammer, således at nye tiltag sker på et solidt, evidensbaseret grundlag. Og så holder vi selvfølgelig en lang række foredrag på både konferencer og ude på skoler, faciliterer work-shops for lærere og elever.

VORES MÅL

[RUMMETS SPROG] er grundlagt på det overordnet mål, at bidrage til udviklingen af grundskoler, samt andre formelle og uformelle læringsmiljøer, således at de i højere grad er i stand til at facilitere det arbejde, der ligger i at ruste eleverne til en postindustriel, globaliseret verden, med de udfordringer der ligger her og nu og i tiden frem.
Vi er drevet af et oprigtigt ønske om at skabe en bedre verden båret af bæredygtighed, frihed og social ansvarlighed, funderet på kreativ og innovativ tænkning og ansvarlig handlen, hvor det enkelte menneskes fulde potentiale kan komme til udfoldelse. I et sådant idealistisk sigte mener vi, at skole og uddannelse spiller en nøglerolle. Men skal vi for alvor tage disse dannelsesidealer alvorligt, bliver vi nød til at gentænke de fysiske rammer og den didaktik der i dag øver hegemoni i dansk skoletænkning. For rum og didaktik er uadskillelige - og vil vi ændre måden vi lærer på, bliver vi også nød til at ændre på de rum hvori der læres. Derfor er det afgørende, at vi tør udfordre vores traditionelle tankemønstrer og vanetænkninger omkring måden vi driver skole på, hvor særligt de fysiske rammer stadig bærer mange reminisenser fra 50erne - selv i helt nyt skolebyggeri.

 del siden