Skolen ved Søerne
Mange skoler - især i byerne, er ofte kendetegnet ved...

Mange danske skoler er kendetegnet ved deres lange lige gange. Gange der i de fleste tilfælde blot fungerer som passive mellemrum, der skal bringe elever og lærere fra A til B. Men gangarealer rummer et stort potentiale for fungere som en udvidelse af de formelle læringsrum og gøres til aktive arealer, der kan bidrage til en mere differentieret undervisning.

Dette er også tilfældet på Skolen Ved Søerne, hvor vi er i gang med en større gentænkning. En del af projektet, er centreret omkring et re-design og arealoptimering af gangarealerne, så de kan fungere som aktive læringsrum og dermed "udvide" de traditionelle klasserum.
Skolen er indrettet med en faglaboratoriestruktur og alle fag har derfor deres eget faglaboratorium. Første fase er gangarealet for strukturfags-afdelingen (Matematik og geografi).

Billedet nedenfor viser de oprindelige forhold for afdelingen. Rummet er kendetegnet ved en udifferentieret belysning, løst inventar, uæstetiske materialer og generelt slid.

© 2015 Oprindelige forhold

© 2015 Oprindelige forhold

DIDAKTIKKEN SOM DESIGNKOMPAS

I [RUMMETS SPROG] tager vi altid udgangspunkt i didaktikken og pædagogikken som det overordnet designparameter, når vi foretager gentænkninger og re-designs af skoler. I tilfældet her, hvor gangarealet er knyttet til fagene Matematik og Geografi, har vi ladet os inspirere af fagenes indholdsbestemmelser og arbejdsmetoder, og med det ekstra "lag" at selv inventaret kan betragtes som didaktiske objekter og være genstand for den daglige undervisning. Det har bl.a. betydet, at vægdelinger og øvrigt fast inventar består af forskellige geometriske former; kvadrat, rektangel, trekant, trapez, etc. Således kan arbejdet med geometrien gøres mere virkelighedsnært, og rummet får ikke kun en funktion i forhold til arbejdsmetoder, men også til det faglige indhold.

Ligeledes er har vi øget graden af transparens for at skabe en stærkere forbindelse mellem gangarealer og klasserum, ved at isætte lange vinduer i øjenhøjde ind til rummene. Disse fungerer også som udstillingsplads for elevernes produktioner. Ydermere har vi skiftet de massive trædøre ud med semi-transparente glasdøre. Således kan man fra begge sider have en fornemmelse af at være forbundet og få overblik over hvad der foregår på begge sider. Samtidig sikrer en semi-transparens, at man kan arbejde uden at blive forstyrret af visuel og auditiv støj fra aktiviteterne i de tilstødende rum.

© 2015 [RUMMETS SPROG]

COMPRESSION AND RELEASE

Som det kan ses af ovenstående tegning, har vi ligeledes indtænkt et rumligt forløb, hvor gangen "fortættes" som vi bevæger os længere mod bunden og væk fra indgangen til afdelingen. Fortætningen er proportionel med graden af mennesketrafik og støj. Som vi bevæger os længere og længere ned, mindskes antallet af elever og lydniveauet falder derved også, og er lavest i bunden. Derfor er også de rumligheder der inviterer til mere vedvarende fordybelsesarbejde lagt her, hvorimod vi længere fremme i gangen har mere luft omkring rumlighederne, der her er indrettet til mere flygtige aktiviteter, hvor kroppene er mere i bevægelse, og støjniveauet, både det visuelle og auditive, er her tilsvarende højere.

Indretningen bygger bl.a. på princippet for 'compression and release' defineret af den amerikanske arkitekt Frank Lloyd Wright (1867-1959), og på principperne for 'organisk og biomietisk arkitektur', der står helt centralt i [RUMMETS SPROG]s tilgang til fysiske læringsrum.

GRUPPEARBEJDE OG UDSTILLINGER

Vi har etableret i alt tre gruppebåse, hvoraf den sidste har karakter af et mere lounge-præget rum, hvor det er muligt for eleverne at ligge ned og være relativt afgrænset fra de øvrige aktiviteter der måtte foregå i gangen. Gruppebåsene, der gør det muligt for 4 elever at sætte sig sammen og arbejde på en fælles opgave, giver samtidig gangarealet et mere labyrintisk og hulepræget udtryk, hvor eleverne kan trække sig tilbage fra det øvrige rum.
Samtidig er der i søjlerne indbygget displays hvor eleverne kan udstille deres produktioner eller lærere kan udstille forskellige faglige objekter eller genstande, der knytter sig til fagets kultur og således inspirere eleverne til at gå på opdagelse og opdage nye sider af fagene.

© 2016 [RUMMETS SPROG]

© 2016 [RUMMETS SPROG]

© 2016 [RUMMETS SPROG]

© 2016 [RUMMETS SPROG]

Med de nye gangarealer får lærerne helt nye muligheder for at differentiere undervisningen, da det bliver lettere at dele eleverne op i mindre grupper, når de skal arbejde selvstændigt. Samtidig giver indretningen også eleverne helt nye muligheder for at indtage forskellige kropspositioner, og rummet er derved i langt højere grad end tidligere i stand til at facilitere elevernes forskellige kropslige behov og skiftede arbejdssituationer. Sidst men ikke mindst er rummene blevet meget lysere, da solen nu kan skinne hele vejen gennem gangarealet og ind i klasserummene og visa versa.

Har I også passive arealer eller lange, døde gange på jeres skole der godt kunne udnyttes meget bedre, mangler I plads, eller er jeres gange bare uinspirerede og intetsigende, så kontakt os.

tlf.: +45 27 14 30 29
email.: kontakt@rummets-sprog.dk

 

About Author
Rummets Sprog